Industriālā būvniecība

1. Iecere

 • Jūsu ideja;
 • Konsultācijas;
 • Skices;
 • Aptuveno izmaksu aprēķins.

2. Projekts minimālā sastāvā

 • Topogrāfiskā uzmērīšana;
 • Ģeoloģiskā izpēte;
 • Apraksts par plānoto būvniecības ieceri;
 • Objekta ģenerālplāns uz aktuālā topogrāfiskā plāna;
 • Objekta stāvu un jumta plāni;
 • Objekta fasādes ar augstuma atzīmēm;
 • Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
 • Būvdarbu sadalījums pa kārtām, ja būvniecības process paredzēts vairākās kārtās.

3. Tehniskais projekts

 • Vispārīgā daļa, kurā ietilpst būvprojektēšanas izejmateriāli, zemesgabala izpētes materiāli un paskaidrojuma raksts;
 • Arhitektūras daļa, kurā ietilpst teritorijas sadaļa, arhitektūras sadaļa un iekārtu izvietojums;
 • Inženierrisinājumu daļa, kas sastāv no būvkonstrukciju sadaļas, inženierkomunikāciju sadaļām un vides aizsardzības pasākumiem;
 • Tehnoloģiskā daļa (nepieciešama ražošanas ēkām un būvēm);
 • Ekonomikas daļa (obligāta objektiem kas pretendē uz struktūrfondu finansējumu);
 • Būvdarbu organizācijas sadaļa;
 • Ugunsdrošības pasākumu pārskats;
 • Ēkas energoefektivitātes novērtējums;
 • Būvprojekta ekspertīze;
 • Būvdarbu apjoms;
 • Izmaksu aprēķini.

4. Objekta būvniecība

1. Dokumenti pirms būvdarbu uzsākšanas:

 • būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas polise;
 • būvdarbu žurnāls;
 • saistību raksts (būvdarbu vadītāja un būvuzrauga);
 • līgums par autoruzraudzību;

2. Būvdarbi

 • Visu nepieciešamo būvdarbu veikšana pēc sastādītā grafika līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā

3. Ēkas nodošana ekspluatācijā

 • atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai;
 • segto un nozīmīgo konstrukciju akti;
 • ēkas kadastrālā uzmērīšanas lieta;
SIA COL ANNO 2012

 .